Algemene voorwaarden

– Inzake uw dossier ben ik als psychotherapeut, geregistreerd in het overheidsregister, gebonden aan een beroepscode en een tal van wetten (IOG, WBGO, WBP, WKCZ), waarin onder andere de rechten van u als cliënt beschreven worden. Op internet is daar van alles over te vinden.

– Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan per email of per telefoon. Wanneer dit niet gebeurt, wordt een bedrag van 50 euro bij u in rekening gebracht.

– Na de intakefase wordt door mij een behandelplan opgesteld en met u overlegd. Dit behandelplan wordt regelmatig, maar in elk geval jaarlijks, geëvalueerd.

– Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuur ik na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts over diagnose en voorgesteld behandelplan.

– Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.

– Ik als psychotherapeut heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan derden, zoals een keuringsarts of Arbodienst.

– Ik mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen. Ik heb geen toestemming van u nodig wanneer ik over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

– Door de overheid is echter wel de verplichting aan werkers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg opgelegd om geanonimiseerde gegevens van cliënten aan te leveren in het kader van het DBC Informatie Systeem (DIS).

– In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek, en worden daarvoor opgestuurd naar een centraal bureau, de Stichting Benchmark GGZ.

– Psychotherapie valt onder de vergoedingen in het basispakket van iedere ziektekostenverzekering. Psychotherapie telt mee voor het algemeen verplicht Eigen Risico, 385 euro over 2017. Er wordt niet per zitting of per maand gedeclareerd, maar per behandeling ofwel “behandelblok” c.q. Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van een jaar (365 dagen). In dit systeem worden alle bezigheden en activiteiten die in het kader van uw behandeling verricht zijn in het aantal minuten geregistreerd. Voor niet verzekerde psychologische zorg (OVP), bijvoorbeeld partner-  relatieproblematiek of arbeidsgerelateerde problematiek dient u de kosten van de gesprekken zelf te betalen.

– Mocht u een klacht hebben ten aanzien van uw behandeling of mij, dan adviseer ik u dat eerst met mijzelf te bespreken. Ik zal uw klacht zorgvuldig en serieus opnemen en met u bespreken of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Zo nodig kan er een collega uit het intervisieteam worden geraadpleegd. Komt u er desondanks met mij niet uit, dan kunt u zich onder andere wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

– U hebt het recht op inzage in uw dossier. Dat wil zeggen dat u alle informatie, verslaglegging, correspondentie en dergelijke mag inzien. De persoonlijke aantekeningen van uw behandelaar zijn van het inzagerecht buitengesloten.

– Uw dossier wordt na afsluiting van uw therapie 15 jaar bewaard. Indien u dat wenst kunt u informatie uit uw dossier laten verwijderen of aanvullen. Na 15 jaar wordt uw dossier vernietigd.

– Bij langdurende afwezigheid van mij is waarneming met mijn intervisie-collega’s geregeld. Bij geplande afwezigheid zal dit indien nodig met u worden besproken en geregeld. Bij onvoorziene, langer durende afwezigheid van mij zal contact met u worden opgenomen door de intervisie-collega’s.

 

Gerda Bosshardt, psychotherapeut.